Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Bouwen met TomTecT

De Algemene voorwaarden zijn van toepassing indien u een koopovereenkomst met Bouwen met TomTecT aangaat. Deze voorwaarden zijn bedoeld om de relatie tussen u als klant en Bouwen met TomTecT te regelen.

Onder opdrachtgever wordt verstaan diegene die de order heeft gegeven en/of in wiens opdracht is gehandeld.

 • Als u bij Bouwen met TomTecT een artikel bestelt, gaat u akkoord met de door ons gehanteerde verkoopvoorwaarden.
 • Op alle door ons gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
 • Koopovereenkomsten worden alleen aangegaan met personen van 18 jaar of ouder.

Garantiebepalingen

Bouwen met TomTecT garandeert dat de producten in goede staat aan de opdrachtgever worden verzonden.

Productprijzen

 • Alle genoemde productprijzen zijn in euro’s en inclusief 21% BTW en verzendkosten.
 • Bouwen met TomTecT neemt geen verantwoordelijkheid voor verkeerde prijzen die berusten op kennelijke schrijffouten telfouten of zetfouten. Prijswijzigingen voorbehouden.

Levering en leveringsvoorwaarden

 • Indien Bouwen met TomTecT de door u bestelde artikelen op voorraad heeft, worden deze na betaling dezelfde(werk) dag of de (werk)dag daarna verstuurd. Deze leveringstermijn geldt als indicatie en niet als fatale termijn. Indien wordt afgeweken van bovenstaand, of als het artikel niet voorradig is, wordt u hiervan via de e-mail op de hoogte gesteld.
 • Overschrijding van de leveringstermijn die niet aan Bouwen met TomTecT kan worden toegerekend in overeenstemming met de algemene voorwaarden, kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.
 • Bouwen met TomTecT houdt zich het recht voor om in gedeelten te leveren.
 • Indien de opdrachtgever de bestelde zaken niet op het overeengekomen tijdstip van levering in ontvangst neemt, worden de bestelde zaken voor zijn rekening en risico te zijner beschikking gehouden.
 • Bestellingen worden na verpakking overgegeven aan de PostNL. Deze

dienstverlener zal zo mogelijk de producten binnen 1- 2 werkdagen afleveren binnen Nederland. Voor pakketten die naar het buitenland verstuurd moeten worden gelden andere termijnen.

Zichttermijn

Indien u een product met een voor Bouwen met TomTecT geldige reden niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product na overleg met de houtwagen binnen veertien dagen na aflevering aan Bouwen met TomTecT retour te zenden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en het product geen verbruikssporen vertoont. Retour zenden kan pas na telefonisch overleg.

Productiefouten

Onder productiefouten verstaat Bouwen met TomTecT een fout die tijdens de productie werd gemaakt, waardoor het product niet aan de eisen voldoet waarvoor het is gemaakt.

 • Accepteer nooit beschadigde pakketten, Bouwen met TomTecT geeft dan geen garantie meer.
 • Als het artikel defect, tijdens transport beschadigd of verkeerd afgeleverd is of een productiefout vertoont, moet u dit binnen vijf dagen na aflevering via de e-mail aan Bouwen met TomTecT melden en aangeven wat er fout is. Indien de opdrachtgever ingeval van zichtbare en/of onzichtbare gebreken niet binnen vijf dagen na levering de gebreken schriftelijk meldt, vervalt ieder recht op reclamering.
 • Reclameringen dienen door de opdrachtgever gemotiveerd en onder overlegging van relevant bewijs bij Bouwen met TomTecT te worden gemeld. Bouwen met TomTecT dient in staat te worden gesteld ingediende reclameringen te kunnen controleren.
 • De klachten met betrekking tot een deel der geleverde zaken kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.
 • De aansprakelijkheid van Bouwen met TomTecT is beperkt tot vervanging van het geleverde gebrekkige goed of een onderdeel daarvan, dan wel tot teruggave van de overeengekomen prijs of evenredig gedeelte daarvan, een en ander ter beoordeling van Bouwen met TomTecT.
 • Kleurverschillen en of hout(nerf)verkleuringen vallen niet onder productiefouten, wij kunnen hier helaas niet voor instaan.

Waarschuwingen algemeen en aansprakelijkheid

 • De producten van Bouwen met TomTecT zijn niet geschikt voor kinderen onder de drie jaar. Let hierop bij de aanschaf van uw speelgoed.
 • Bouwen met TomTecT acht zich niet aansprakelijk voor, de door uit gebruik van het speelgoed voortvloeiende ongelukken en/of schade, in welke hoedanigheid dan ook.

Betalingen

Betaling van producten en/of diensten van Bouwen met TomTecT kan via:

 • Ideal
 • Overboeking: in geval van betaling vooruit middels overboeking via bank of giro

dient deze binnen de gestelde termijn van 14-dagen na orderdatum plaats te

vinden, waarna de bestelling zal worden verzonden.
Na de gestelde termijn van 14 dagen vervalt de bestelling, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Iedere bestelling wordt door Bouwen met TomTecT bevestigd door middel van een e-mail. Indien het bedrag op onze rekening staat wordt het pakket binnen 1-2 werkdagen verzonden.

Privacy

Bouwen met TomTecT zal de persoonsgegevens van de opdrachtgever vertrouwelijk behandelen en nooit beschikbaar stellen aan derden. Persoonsgegevens worden door Bouwen met TomTecT uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van bestellingen en mailingsdoeleinden van Bouwen met TomTecT.

ENKELE VOORBEELDEN

Techniek & Ik

...


LEES MEER...

Bruggen Bouwen

...


LEES MEER...

Paard van troye

...


LEES MEER...

CONTACTGEGEVENS

Bouwen met TomTecT

Fuchsiastraat 20
5644 LR Eindhoven
Nederland

06 41 32 39 50

info@bouwen-met-tomtect.nl


BTW Nummer: NL143091116B02

KvK Nummer: 55134459